Грийн Мастър Груп ЕООД
Регистриран в Търговския Регистър при Агенция по Вписвянията под ЕИК : 130412014
Регистриран по ЗДДС
Адрес за кореспонденция:  гр. София, ул. Пиротска 151
Телефон: 028022641 ; 028022642
e-mail: sales@green-master.eu