Стани VIP клиент? Ще можеш да получаваш по-добри отстъпки.

Общи условия

Платформата www.green-master.eu е собственост на „ГРИЙН МАСТЪР ГРУП” ООД , ЕИК 130412014, седалище и адрес на управление: гр. София, ул Пиротска № 151, регистрирано спрямо законодателството на Република България.

 

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично (“Вие”) и «ГРИЙН МАСТЪР ГРУП» ООД, ЕИК 130412014 (наричани по долу общо „ГРИЙН МАСТЪР ГРУП“ или „ГРИЙН МАСТЪР“).

 

Достъпът до онлайн платформата “ГРИЙН МАСТЪР” се осъществява чрез мрежата World Wide Web, чрез PDA, чрез мобилни мрежи и RSS емисии. Независимо от техническото средство и начинът, по който е осъществен достъпа, настоящите Общи условия имат еднаква правна стойност и са еднакво задължителни за страните.

 

ГРИЙН МАСТЪР ГРУП изразява волята си да Ви предостави право да използвате Платформата и включеното в нея съдържание само по начините, предвидени по-долу, във Ваша полза, само при следните кумулативни условия:

1/ Вие сте регистриран потребител (наричан по долу също Ползвател и/или Клиент) на платформата ГРИЙН МАСТЪР и сте приели Общите Условия, съгласно които имате право да използвате Платформата по начините, предвидени в тях;

2/ Правното съглашение между Вас и ГРИЙН МАСТЪР е в сила, не е прекратено и докато същото действа.

 

Вашето приемане на Общите Условия става посредством регистрацията Ви в Платформата, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан от Общите Условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респ. части от съдържанието й, ще се счита също за приемане на Общите Условия, като в този случай ГРИЙН МАСТЪР си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респ. на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния ползвател.

 

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите Условия, моля свържете се с нас на следния имейл адрес office@green-master.eu

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите Общи Условия („Общи Условия”) представляват правно съглашение между Вас („Вас“, „Ви“ или „Ползвател”) и «ГРИЙН МАСТЪР ГРУП» ООД, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието на Р България с ЕИК 130412014, със седалище и адрес на управление:гр. София, ул Пиротска № 151 („ГРИЙН МАСТЪР ГРУП“ или „ГРИЙН МАСТЪР“ или „Титуляр“)

 

ЧЛЕН 1—ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Определения. Използваните термини в Общите Условия имат следните значения:

 

a „Средства (материали)” означава всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до помощни файлове, справочна документация, тренировъчна документация или техническа информация и брифинги във връзка с Платформата, Съдържанието и Софтуера. Средствата не са предмет на използване от Ползвателя съгласно тези Общи Условия. Същите са собственост на Титуляра.

 

b. „Софтуер” означава цялата или която и да е част от софтуерна технология, доставена Ви по силата на настоящите Общи Условия, независимо от формата, способа или средството на предоставяне или последващо инсталиране или употреба, /състояща се от: софтуер, интерфейси и Съдържание, независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код/ собственост на ГРИЙН МАСТЪР, независимо от формата, включително архивни копия, надграждания, цялостни обслужващи пакети, моментални поправки или разрешени слети копия. Директната връзка между Платформата и Ползвателя се осъществява посредством интернет. Понятието” Софтуер” не включва Софтуера на трети страни или изделията на трети страни.

 

c. „Платформа“ означава потребителска онлайн информационна система – собственост на на ГРИЙН МАСТЪР, с включеното в нея съдържание, а именно: он – лайн магазин за продукти и услуги на ГРИЙН МАСТЪР и/или на партньори на последното и други. Видът на Платформата, нейното структуриране и/или съдържание се определя по преценка на Титуляра и може да бъде обект на промяна – резултат от решение на последния.

 

d. “Съдържание” означава всички данни, видеозаписи, звукозаписи, текст, музика, звук, тонове, фотография, графика, видео, съобщение, таг или друга материална или друга цифрова информация, включени в Платформата, включително и информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или предлаганите оферти от ГРИЙН МАСТЪР и партньорите, съдържанието на всяко съобщение, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства, информацията, касаеща ползвателите и др.

 

e. “Услуга/и” на Платформата включва/т:

- стена за поръчка;

- лична стена на регистриран потребител;

- специална категория „Бизнес програма ГРИЙН МАСТЪР”

- възможност за избор и покупка на разнообразни продукти и услуги

- информация за продукти от Е-магазин, публикувана от ГРИЙН МАСТЪР и членове на ГРИЙН МАСТЪР (с линкове и бутони за действие)

 

f.”Партньор” е всяко лице, с което ГРИЙН МАСТЪР се намира в договорни отношения, което има право да предоставя и/или предлага на потребителите на Платформата допълнителни услуги и/или стоки и продукти и/или друга информация.

 

g. „Лична активност“ – сумата от начисляваните от ГРИЙН МАСТЪР ГРУП точки получени при: покупка на стоки и/или продукти от електронния магазин и/или от партньорите на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП;

 

h. Бизнес програмата на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП – всички бизнес възможности, които предоставя ГРИЙН МАСТЪР ГРУП на своите членове за получаване на бонуси.

 

i. Транзакция – действието от страна на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП при възстановяване на сума на ползвател в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от електронния магазин на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП осъществявано по банков път.

 

j. „Cookies“ са малки файлове, които се изпращат до компютъра на Ползвателя от уебсайтовете, които посещава, и се съхраняват на него. „Cookies“ се съхраняват във файловата директория на използвания браузър. Следващия път, когато Ползвателя посети същия сайт, браузърът прочита „Cookie“ и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал „Cookie“. За повече информация, моля, посетете например сайта www.allaboutcookies.org. или прочетете нашите правила за бисквитките.

 

ЧЛЕН 2—ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 

a. Съдържанието на Платформата (с изключение на стоките, продуктите и услугите от електронния магазин и платформата, предназначени за продажба), Софтуерът и Средствата не са предмет на продажба.

 

b. ГРИЙН МАСТЪР e носител на всички права върху Платформата, Съдържанието и Софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

 

c. Ползвателят се съгласява да използва адекватни средства, за да защити Съдържанието на Платформата, Софтуера и Средствата от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. ГРИЙН МАСТЪР си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи Условия, включително правото да променя и подобрява Платформата, Софтуера и Средствата. ГРИЙН МАСТЪР не предоставя на Ползвателя изрично или косвено право върху патентите, търговските марки, или информацията, която е търговска тайна на ГРИЙН МАСТЪР или неговите лицензодатели или неговите партньори.

 

ЧЛЕН 3—ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА.

 

а. Съгласно настоящите Общи Условия, ГРИЙН МАСТЪР предоставя на Ползвателя лично, неизключително, ограничено, непрехвърлимо право на използване на Съдържанието на Платформата, като разрешава на Ползвателя да осъществява позволената употреба съгласно настоящите Общи Условия.

 

б. Предоставеното право по-конкретно включва: право на Ползвателя да използва Съдържанието на Платформата в съответствие с Обхвата на използването съгласно чл.4 от тези Общи Условия. Всички пароли или информация за контролиран достъп, осигурени от ГРИЙН МАСТЪР, са конфиденциална информация, за чието опазване отговорност носи единствено Ползвателя.

 

ЧЛЕН 4—ОБХВАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО.

 

4.1. ПОРЪЧКА НА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

4.1.1. Ползвателят може да прави Поръчки на платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

4.1.2. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

4.1.3. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи вид и модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

4.1.4. Ползвателят се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4.1.5. С изпращането на поръчката ползвателят разрешава на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор. Договорът за покупко-продажба от разстояние между ГРИЙН МАСТЪР ГРУП и Клиента се смята за сключен, при действащите към момента Общи условия на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП, към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му, на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

4.1.6. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от ползвателя Поръчка, за което следва да уведоми ползвателя. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП при он-лайн плащания

• предоставените от ползвателя данни в платформата са непълни и/или грешни.

4.1.7. Ползвателят ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от ГРИЙН МАСТЪР ГРУП в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от ГРИЙН МАСТЪР ГРУП. Ползвателят следва да върне на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП продукта/стоката, с ненарушена (не отваряна) опаковка и/или етикет, на адрес: на адрес: София, ул.Пиротска № 151, като междувременно уведоми ГРИЙН МАСТЪР ГРУП за това на sales@green-master.eu или на телефон 028022641 като използва предвидената от закона форма, съгласно приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите. Условията за връщането на Продудкти на партньорите на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП са различни и са уредени и достъпни в инфо страницата на всеки партньор.

4.1.8. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП се задължава да възстанови единствено и само платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който ползвателят се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на ползвателя, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва:

• Плащанията, направени чрез пощенски запис – по банкова сметка, допълнително предоставена от ползвателя и/или чрез пощенски запис, при изпратена от страна на Клиента стока/прокукт

4.1.9. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените продукти и/или Стоки или до получаването на задоволително доказателство, че същите са били изпратени.

4.1.10. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите. Моля, използвайте Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от онлайн покупки,,  който следва да изпратите попълнен на следния e-mail адрес:sales@green-master.eu.

4.1.11. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от ползвателя не може да бъде доставена/предоставена от ГРИЙН МАСТЪР ГРУП, то последният ще информира ползвателя за това и ще възстанови по сметката на ползвателя платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която ГРИЙН МАСТЪР ГРУП е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

4.1.12. Ползвателят няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

• при предоставяне на услуги (като например, но не изчерпателно посочените: електронни книги, он-лайн видео съдържание, он-лайн аудио съдържание, видео и аудио съдържание на материален носител и др.), при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен частично и/или изцяло от търговеца;

• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

• при доставка на стоки, изработени по поръчка на ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на ползвателя;

• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената и/или защита на здравето;

• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

• при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

4.2. Качване и/или споделяне на съдържание (включително и публикуване на коментари).

a. Ползвателят е длъжен да спазва следните ограничения по отношение на Съдържанието, което публикува:

• да не е клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание;

• да не призовава към насилствена промяна на установения конституционен ред;

• да не призовава към насилие;

• да не съдържа забранени от закона послания;

• да не уврежда оборудването и/или компютърните програми на другите Ползватели;

• да не обижда останалите Ползватели;

• да не е спам;

• да не нарушава авторски права и интелектуална собственост на трети лица.

b. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП ООД ще предприеме последващи стъпки, ако получи оплакване за нарушение на авторските права или за качване материал, който отговаря на едно следните описания:

 

• противоречи на правилата на морала и добрите нрави;

• съдържа насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

• представлява порнографско или има открито сексуално съдържание;

• съдържа прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно или друго публично имущество;

• съдържа ясно различими тела на жертви от катастрофи или други тежки инциденти;

• обижда дадена религия или съдържа религиозна агитация;

• разкрива търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация;

• представлява обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен ако титуляра на правото не е дал съгласието си;

• нарушава имуществени или неимуществени права, или законни интереси на трети лица;

• пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядва фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

• накърнява доброто име на другиго и призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• съдържа информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;

• съдържа информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.

c. Ползвателят носи отговорност за нарушение на права на авторите и в случай на иск срещу ГРИЙН МАСТЪР ГРУП ООД, ще бъде привлечен като страна и ще дължи обезщетение за всички разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използване на услугите от страна на Ползвателя, когато използването е в пряка причинно-следствена връзка с вредоносен резултат за ГРИЙН МАСТЪР ГРУП ООД, за негов партньор, служители и/или агенти.

d. Ползвателят разбира и приема, че съдържание което публикува може да бъде премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от администраторите на платформата. В този смисъл, с приемането на тези Общи условия, ползвателят се съгласява и се отказва от всякакви права и претенции, които би могъл да има във връзка с изменението, промяната или премахването на публикуваното и/или споделено от него съдържание.

 

4.3. Регистрация.

 

a. Ползвателят има право да се регистрира в Платформата.

 

b. В случай на установяване от страна на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП на ползване на регистриран профил от повече от един потребители, ГРИЙН МАСТЪР ГРУП има право да блокира профила и да изтрие всички активи натрупани на съответния профил. Отговорността за ползването на профил се носи от Ползвателя, като последният ще носи отговорност по силата на Общите Условия.

 

c. Регистрацията в платформата е безплатна. Регистрационната форма е част от настоящите Общи Условия.

 

d. При регистрация Ползвателят попълва формата за регистрация, посочена в Платформата. Данните, които се попълват са, както следва:

Име

Фамилия

телефон

Имейл

Парола

Регистрация е допустима единствено и само за пълнолетно и дееспособно лице, което е декларирало съгласието с Общите Условия на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП и Политиката за поверителност. Не се допуска регистрация на лице под 18-годишна възраст. При установяване на регистрация на непълнолетно и/или недееспособно лице, ГРИЙН МАСТЪР ГРУП има право да изтрие профила /акаунта/ на съответния потребител без да дължи заплащането на обезщетения, неустойки и да дължи връщане на получени суми от съответния потребител, респ. от изтритите профили /акаунти/.

 

e. С акта на регистрация се счита, че настоящите Общи Условия са приети и подписани.

 

f. регистрацията в платформата на ГРИЙН МАСТЪР се губи и/или отнема, при неспазване на ОУ от страна на потребител/ползвател

 

4.4. Всеки Ползвател има право да получи достъп, чрез интернет до Съдържанието на Платформата, съгласно условията на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП.

 

4.4.1. ПЛАЩАНИЯ. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, ГРИЙН МАСТЪР ГРУП не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от ползвателят или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към ГРИЙН МАСТЪР ГРУП и/или на партньори на платформата може да се приема като международно плащане от някои банки и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за транзакциите, при които ГРИЙН МАСТЪР ГРУП прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на ползвателя. Затова ГРИЙН МАСТЪР ГРУП препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания или такива чрез банка за стоки, продукти и услуги, продавани от ГРИЙН МАСТЪР ГРУП и партньорите на платформата.

 

4.5. В случай на получен достъп до платформата, без да е извършена регистрация ще се счита, че потребителят е обвързан с настоящите Общи условия и че същите са приети от момента на зареждане на страницата на green-master.eu.

 

4.6. Непозволена употреба.

 

a. С изключение на предвиденото в настоящите Общи Условия, Ползвателят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин /включително чрез преработка, превод и други/ Съдържанието на Платформата, Софтуера и Документация или части от тях. Ползвателят няма право да предоставя достъп до Платформата, Софтуера и Документацията.

 

б. Ползвателят няма право да превежда, преработва, адаптира и да внася други изменения в Платформата, нейното Съдържание, Софтуера или Документацията, или части от тях, включително и за отстраняване на грешки;

 

в. Ползвателят няма право да прави копие или копия на цялото или на части от съдържанието на Платформата, на Софтуера и Документацията, включително за архивни цели.

 

г. С изключение на предвиденото в настоящия Договор, Ползвателят, няма право да разпространява код (ове) за активиране, регистрационни кодове на Софтуер, лицензионни авторизационни файлове, лицензионни файлове за разработка сред трети страни без предварителното съгласие на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП.

 

4.6. Ползвателят се задължава, респ. се съгласява да /че/:

 

а. Спазва добрите нрави при и по време на използване на Платформата, включително, но не само – да не обижда други потребители, да не разпространява забранени от закона материали и/или противоречащи на морала, да не уврежда доброто име и авторитет на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП, нейното ръководство и на Платформата или отделни елементи на нейното съдържание;

 

б. Получава допълнителна информация по посочени от него email от страна на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП. Видът на информацията зависи от преценката на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП;

 

в. За целите на статистиката, Ползвателят се съгласява, че ГРИЙН МАСТЪР ГРУП има право да ползва данните, респ. част от тях, за свои цели като: вътрешни анализи; изготвяне на препоръки, изводи относно подобряване на съдържанието на Платформата или начина на нейната работа; изграждане на обобщени данни за всеки потребител с постиженията на Платформата и други.

 

г. При неспазване на което и да било от правилата по настоящите Общи Условия, ГРИЙН МАСТЪР ГРУП има право да: изключи нарушителите от Платформата, да ограничи участието им в същата или други; да заличи регистрацията на съответния Ползвател; да прекрати настоящите Общи Условия едностранно и без предизвестие. Преценката зависи от ГРИЙН МАСТЪР ГРУП.

 

д. Ползвателят се съгласява, че ГРИЙН МАСТЪР ГРУП има право да изпраща кратки текстови съобщения (SMS) с информация и промоции за Платформата до него, в случай че е посочил мобилен телефон за връзка и/или използва съответно мобилно приложение за целта. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП има право да изпраща електронни писма на Ползвателя с информация за Платформата и Съдържанието на Платформата.

 

ЧЛЕН 5 — СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ.

 

5.1. Правата по това съглашение влизат в сила считано от датата на приемане на настоящите Общи Условия. Правата, предоставени по силата на това съглашение, ще продължат до:

• момента, в който Ползвателят избере да преустанови използването на Платформата, Софтуера и Документацията;

• момента, в който ГРИЙН МАСТЪР ГРУП по негова преценка прекрати съществуването или функционирането на Платформата; или

• прекратяване на ползването от някоя от страните по Общите Условия поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

 

5.2. При прекратяване Ползвателят е длъжен да: а/ преустанови достъпа и използването на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията; и б/ да деинсталира, отстрани и унищожи целия Софтуер и Документация и всички цели или частични копия, модификации или слети части под всякаква форма.

 

5.3. Независимо от причината за прекратяване, ГРИЙН МАСТЪР ГРУП не носи каквато и да било отговорност към Ползвателя или трети лица, включително за преки или косвени вреди, причинени неудобства, закупуването на допълнителни продукти на трети лица и други.

 

5.4. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време, като обяви това на платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност Титулярът да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Ползвателите се дължи единствено и само връщане на авансово платените суми (ако има такива) за стоки, продукти и услуги от електронния магазин на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП.

 

ЧЛЕН 6—ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ.

 

6.1. Отказ от отговорност. Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията се предоставят “както са” без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, продаваемост, пригоденост за определена цел, или друга гаранция. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП не гарантира, че Платформата, Софтуерът и Документацията ще задоволят изискванията и потребностите на Ползвателя или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe), или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП не гарантира надеждността на Платформата и Софтуера. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП отхвърля всички останали гаранции или условия, от който и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, в това число, но не само, системно интегриране и ненакърняване на правото на интелектуална собственост. Софтуерът и Документацията не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Ползвателя.

 

6.2. Права на Ползвателя. Цялата отговорност на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП ще бъде ограничена, изцяло по преценка на последното, до поправка, корекция или обработка на съдържание на Платформата или Софтуера. Поправката, корекцията или обработката на Платформата, Софтуера или Документацията се извършват от ГРИЙН МАСТЪР ГРУП в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Ползвателя за заплащане на обезщетения или други от ГРИЙН МАСТЪР ГРУП. Ползвателят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от или от поправки, корекции или обработки на Платформата, Софтуера или Документацията.

 

6.3. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП не поема отговорност при неполучено плащане, ако възникналият проблем не е в системата на Платформата. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП ще сътрудничи на Ползвателя за изясняване на проблема, но не е длъжен да го компенсира при проблем извън неговата система.

 

6.4. Съобщенията, разпращани чрез системата на Платформата, не са анонимни и при спорове или съмнения за нерегламентирани потребителски действия, тези съобщения могат да бъдат преглеждани от ГРИЙН МАСТЪР ГРУП. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП не взима отношение и не носи отговорност при продажби на потребителски акаунти между потребители срещу реален паричен еквивалент, нито при измами, възникнали по този път, но си запазва правото да санкционира потребители при подобни спорове по начините, предвидени в по-горе. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП не взима отношение при кражба на данни за достъп до потребителския акаунт, когато самия потребител доброволно ги е предоставил или въвел в някакъв вид злонамерен софтуер.

 

6.5. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП не носи отговорност за случаите, когато Ползвателят е в невъзможност да ползва услугите на платформата поради причини, които са извън отговорностите на администратора. Всеки Ползвател може да задава въпроси, свързани с ползването на услугите, чрез изпращане на съобщение по e-mail, посочен в секцията “Контакти”.

 

ЧЛЕН 7—ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

 

7.1. Отказ от отговорност за определени видове отговорност. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП не носи отговорност пред Ползвателя за разходите за доставяне на услуги; пропуснати ползи; пропуснати продажби или разходи; инвестиции; задължения, свързани с бизнес; загуби на репутация или за каквито и да е непреки, специални, случайни или последвали вреди, произтичащи от или свързани с настоящото споразумение или с използването на Платформата, Софтуера или Документацията, без значение как са причинени, по коя теория за отговорността, независимо дали ГРИЙН МАСТЪР ГРУП е бил уведомен за възможността за такива вреди.

 

7.2. Общи граници на отговорността. Ако в резултат на приложение на закон или друго нормативно изискване ГРИЙН МАСТЪР ГРУП бъде осъдено да заплати обезщетение, сума или им бъде наложена друга форма на отговорност, общата отговорност на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП, посочена тук, поради всякакви основания за действия от всякакъв вид, включващи, но не ограничаващи се до договор, закононарушение (вкл. небрежност), ограничена отговорност, нарушаване на гаранция, неправилно тълкуване или други, няма да надхвърля размера на паричния еквивалент на размера на минималната месечна активност съгласно настоящите Общи Условия и БП на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП. Ако предоставянето на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията са безвъзмездни – отговорността се носи от Ползвателя.

 

7.3. Приложимост на отказ от отговорност и ограничения. Страните се съгласяват, че ГРИЙН МАСТЪР ГРУП е утвърдил настоящите Общи Условия, основавайки се на отказа от отговорност и ограниченията, постановени тук и че същите отразяват разпределянето на риска между страните и че същите съставляват основна част на сделката между страните.

 

7.4. Всички изображения, поместени на на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганите Стоки/Продукти и/или Услуги, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока/продукт и/или услуга или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Ползвателят няма право да търси каквато и да е отговорност на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП за такива несъотвествия.

 

ЧЛЕН 8 – СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ОБРАБОТКА, ПРЕНАСЯНЕ, СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ.

 

8.1. Ползвателят се съгласява, че поради начина на действие и използване на Платформата, Софтуера и Документацията, ГРИЙН МАСТЪР ГРУП може да има право на достъп до лична на Ползвателя информация. Инсталацията и/или използването на Софтуера (или част от него), както и услуги, предоставяни от ГРИЙН МАСТЪР ГРУП или свързани с тях, е възможно да доведат до събиране, използване или обработката на лична информация, от ГРИЙН МАСТЪР ГРУП. Ползвателят се съгласява, че ГРИЙН МАСТЪР ГРУП има право да събира, използва лична информация, получена директно от Ползвателя или в резултат на използването на Платформата, Софтуера и Документацията от Ползвателя.

 

8.2. Ползвателят се съгласява, че ГРИЙН МАСТЪР ГРУП има право да събира, обработва и съхранява лична информация и данни за Ползвателя за целите на използването по смисъла на този Общи Условия и ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА КЛИЕНТИ (за повече информация относно събирането, обработването и съхраняването на лична информация и данни моля натиснете тук). ВАЖНО: За да продължите ползването на платформата е необходимо да се запознаете с  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА КЛИЕНТИ и да дадете своето съгласие  ГРИЙН МАСТЪР ГРУП да  събира, обработва и съхранява лична информация и данни.

 

8.3. Политика относно „бисквитките“ („cookies“)

            „ГРИЙН МАСТЪР ГРУП“ ООД използва „Cookies“ и подобни на тях файлове и технологии в сайта, напр. Local Shared Objects, известни и като „Flash cookies“, web beacons и т.н.  Страните се съгласяват, че ако Ползвателя посети платформата и настройките на браузъра му приемат „Cookies“, ще се счита, че Ползвателя е дал съгласие „ГРИЙН МАСТЪР ГРУП“ ООД да използва „Cookies“.

            „Cookies“ са от съществено значение за функционирането на платформата и ключови за улесняването на работата на Ползвателя с него - навигиране без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени например избраните от език и държава, а удостоверяването за някои части от домейна ще бъде запазено. „Cookies“ също така запазват продукти от потенциален интерес, когато Ползвателя бъде пренасочен ъм сайт на оператор за евентуална покупка.  „Cookies“ ни позволяват да подобряваме платформата, като събират информация за това, как се използват. „Cookies“ ни помагат да направим съдържанието възможно най – персонализирано. Възможно е в бъдеще „ГРИЙН МАСТЪР ГРУП“ ООД да разшири  рекламирането на 3-ти страни и към други сайтове на последното. Възможно е домейнът да включва и елементи, които задават „Cookies“ от името на трета страна, напр. Facebook „Like“ бутон или Twitter „Tweet“ бутон.

            Ползвателя може да прегледа наличните опции за управление на „Cookies“ в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на „Cookies“, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на „Cookies“, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options.  „ГРИЙН МАСТЪР ГРУП“ ООД използва рекламни „Cookies“, управлявани от трети страни, за да промотира своите продукти в други уебсайтове. Възможно е да Ползвателя да избере да не получава определени управлявани от трети страни рекламни „Cookies“ чрез сайтове за управление на „Cookies“ на трети страни, като AppNexus, Audience Science, DoubleClick, AdTech, AdOcean, Atlas, Criteo, Facebook, Google Analytics и Adobe Flash. Възможно е деактивирането на „Cookies“ да попречи на Ползвателя да използва определени зони от сайта.

            Валидността на сесийните „Cookies“ изтича, когато затворите браузъра. Постоянните „Cookies“, включително Local Shared Objects („Flash cookies“), обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.

             

ЧЛЕН 9 —ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

 

9.1. Бъдещи актуализации. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП има право да променя, развива или изменя Платформата, Софтуера и Документацията, без прeдварителното или последващо съгласие, одобрение или друга форма на волеизявление на Ползвателя, респ. потребителя.

 

9.2. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП има право да въвежда допълнителни ограничения в предвидените в настоящите Общи Условия, свързани с ползването на Платформата или отделни части от нейното съдържание, когато липсата на подобни ограничения могат да доведат до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им от ГРИЙН МАСТЪР ГРУП.

 

9.3. Промяна или прекратяване на използването. Ползвателят се съгласява, че ГРИЙН МАСТЪР ГРУП има право, без да носи отговорност към Ползвателя или трети лица, да променя, спира, прекратява, преустановява, да налага ограничения или да изключва използването на Платформата или Софтуера по всяко време, временно или постоянно, с или без предупреждение до Ползвателя или трети лица.

 

9.4. Поддръжка. Без да се ограничават гореспоменатите права, ГРИЙН МАСТЪР ГРУП си запазва правото, а Ползвателят се съгласява, че ГРИЙН МАСТЪР ГРУП може по своя преценка, периодично да спира достъпа до Платформата, Софтуера или по- друг начин да преустановява услугите от експлоатация, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации както и при диагностика и други поддръжки на Софтуера.

 

9.5. Разпоредби за контрол на износа. Ползвателят изрично приема да не изнася, реекспортира, прехвърля или публикува Платформата, нейното съдържание, Софтуера, в цялост или частично, към трети страни, на трети лица.

 

9.6. Данъци, такси и транспортни разходи. Всякакви данъци или такси, включително, но не само корпоративен данък, данък върху доходите, ДДС, митни сборове и такси или тарифи, или разходи за транспорт и обработка и други, които могат да възникнат във връзка с използването на Софтуера се заплащат от Ползвателя или са за негова сметка. ГРИЙН МАСТЪР ГРУП или неговите партньори не дължат заплащането на такива.

 

9.7. Без косвено освобождаване от задължение. Неизпълнението на която и да е от страните за прилагане на дадена разпоредба от настоящите Общи Условия не отменя задължението, произтичащо от тази разпоредба или правото на страната да прилага тези или които и да било други разпоредби оттук нататък.

 

9.8. Разделност. Страните се съгласяват, че ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи Условия се окаже неприложима на каквото и да било основание, тази разпоредба ще бъде ревизирана единствено до степента, необходима, за да се постигне приложимост на редакцията.

 

9.9. Правоприемник и приобретатели. Ползвателят няма право да възлага, предоставя подлиценз или прехвърля свои права или да делегира свои задължения по силата на настоящите Общи Условия без предварително писмено съгласие от страна на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП и всеки опит да направи това без съгласие ще се счита за недействителен. Тези Общи Условия ще бъдат обвързващи за съответните правоприемници и приобретатели на страните по настоящите Общи Условия.

 

9.10. Приложимо право. Арбитраж.

Настоящите Общи Условия се регулират от и са съставени в съответствие със законите на Република България без позоваване на конфликт на правни принципи. Въпроси относно интелектуалната собственост се регулират от законодателство на Република България.

Освен, ако не е посочено друго в разпоредбата на всеки спор, произтичащ от или отнасящ се до настоящите Общи Условия или до тяхното нарушаване, който не може да бъде решен чрез преговори, ще бъде окончателно решен чрез арбитраж – Арбитражния съд към Българската търговско промишлена палата в гр. София съобразно с неговия Правилник – посредством арбитражен състав от трима арбитри.

Тези Общи Условия не се регулират от Конвенцията на ООН за Договорите за международни продажби на стоки, прилагането, на която изрично се изключва.

 

9.12. Цялост на Общите Условия. Настоящите Общи Условия, включващи и съответните препратки, съставлява единствено и цялостно споразумение между страните по отношение на предмета, посочен тук, и заменя всички предишни споразумения и уговорки между страните, отнасящи се до същия предмет. Допълнителни или различни условия, включени в поръчка или друг документ, няма да бъдат обвързващи за ГРИЙН МАСТЪР ГРУП.

 

9.13. Ние си запазваме правото периодично, цялостно или частично да променяме тези Общи условия, по наше собствено усмотрение, като Ви уведомим за тази промяна по всеки допустим начин, включително и без ограничения: чрез публикуване на изменената версия на на платформата на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП. Вие можете да видите последната дата на промяна, като проверите „ДАТАТА НА ПОСЛЕДНОТО ОБНОВЯВАНЕ. Използването от Вас на платформата на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП, след публикуването на промени в тези Общи условия, ще се тълкува като приемане от Ваша страна на тези промени, при условие, че която и да е промяна в тях няма да има обратно действие спрямо, който и да е иск или спор между Вас и нас, възникнал във връзка и/или по повод на тези Общи условия преди „ДАТАТА НА ПОСЛЕДНОТО ОБНОВЯВАНЕ”, действаща за онази версия на Общите условия, в която сме включили въпросната промяна. Ако не приемате промените, направени в тези Общи условия, Ви молим да не ползвате платформата на ГРИЙН МАСТЪР ГРУП.